|    DOMOV   |    VIZITKA   |    KONTAKTNA STRAN   |    PRIJAVA
Šolska prodajalna

v pripravi

Z roko v roki do kakovostne preh.

Program razvoja podeželja

EIP RJAVO GOVEDO

EIP ČESEN IN ŠALOTKA

EIP AT-MOBIL

EIP PROTIPOŽARNI MODEL

EIP RECIKEL AGROSTRETCH FOLIJE

EIP VODE

EIP AUTO

EIP - AGRI - Inovativni

Kooperativno kmetijstvo LAS DBK
Projekt Spektroskopija

Učni vrt Učakovci - PRESLICA

POMOP

SOOS


Inovativna učna okolja

KONTAKTNE INFORMACIJE

GRM Novo mesto - 
center biotehnike in turizma
Sevno 13
8000 Novo mesto
Slovenija

tel: 07 393 47 00 
fax: 07 393 47 10 
s-sksgrm.nm@guest.arnes.si


 

Vremenski podatki (Sevno)

Nahajate se tukaj

  INFORMATIVNO SVETOVALNA DEJAVNOST ZA ZAPOSLENE V JV REGIJI

  Dejavnost informiranja in svetovanja za zaposlene

  Zadnje objave

  (DIS OSREDNJA JV REGIJA 2016 – 2022)
   
  V letih 2016 - 2022 bosta Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport in Evropski socialni sklad sofinancirala dejavnost svetovanja za zaposlene, s poudarkom na spodbujanju zaposlenih za razvoj predvsem ključnih kompetenc. Svetovanje bo v osrednjem delu JV regije predvidoma izvajal konzorcij, ki ga vodi RIC Novo mesto, partnerji pa so Grm Novo mesto – center biotehnike in turizma,CIK Trebnje, ter ŠC Novo mesto.
  Prednostna ciljna skupina so zaposleni (vključno s samozaposlenimi in samozaposlenimi s statusom kmeta), ki potrebujejo dodatna usposabljanja, kvalifikacije ali prekvalifikacije, zaradi potreb na delovnem mestu in trgu dela. Konzorcij bo v obdobju trajanja projekta nudil svetovalno pomoč najmanj 1800 zaposlenim.

  Cilji projekta:
  · ciljni skupini zaposlenim nuditi poglobljeno, kakovostno in strokovno svetovalno podporo, ki vodi do pričakovanih rezultatov svetovanja s pomočjo: analize potreb po izobraževanju ter potrebe po razvoju kariere, izdelave načrta izobraževanja in načrta razvoja kariere; izdelave portfolijev; izvajanja postopkov ugotavljanja in vrednotenja že pridobljenega znanja, spretnosti in kompetenc; usmerjanja k vpisu v nadaljnje izobraževanje, usposabljanje oziroma potrjevanje kvalifikacij.
  · s svetovanjem prispevati k višji motivaciji udeležencev za vključitev v nadaljnje izobraževanje (formalno in neformalno), k večji fleksibilnosti, mobilnosti, konkurenčnosti na trgu dela, k spodbujanju razvoja kariere ter k razvijanju ključnih kompetenc.
  · poglobiti oz. vzpostaviti in razviti partnerstva s ključnimi deležniki (podjetji, gospodarskimi in obrtnimi zbornicami, sindikati, socialnimi partnerji, regionalnimi agencijami…) s ciljem povečanja dostopa zaposlenim do VŽU in večje vključenosti v VŽU.
   

  Vključitev v svetovanje in UVNPZ zaposlenim prinaša številne prednosti:

  - širi njihovo obzorje in omogoča pridobitev novih informacij o možnostih izobraževanja v lokalnem okolju
  - ozavestijo svoja že pridobljena, predvsem neformalna znanja, kompetence, kar jih bo spodbudilo za nadaljnje izobraževanje in zmanjšalo strah pred izgubo zaposlitve,
  - zviša motivacijo za aktivnejše vključevanje v vseživljenjsko učenje,
  - omili strah pred nemočjo, če se bodo znašli na trgu dela kot brezposelne osebe, saj se bodo lažje prilagodili in bodo bolj konkurenčni pri iskanju nove zaposlitve.
  - bolj jasen cilj (kaj si želijo na osebnem ali poklicnem nivoju),
  - podporo pri doseganju ciljev (tudi pridobitvi certifikatov in formalnem izobraževanju),
  - mnenje in potrdilo o razvitosti ključnih kompetenc (znanja tujih jezikov, računalništva, učenja učenja, načrtovanja kariere …), ki jim lahko pomaga pri učinkovitejšem opravljanju nalog na delovnem mestu ali celo napredovanje.

  Svetovanje in posledično vključenost zaposlenih v izobraževanje bodo pomembno prispevali k:
  - ohranjanju njihove zaposlitve in/ali povečanju konkurenčnosti na trgu dela (zvišanje izobrazbene ravni,
  - zvišanju splošne izobrazbe s pridobitvijo/nadgradnjo temeljnih kompetenc, pa tudi posodabljanje poklicnih kompetenc),
  - spodbujanju nadaljnjega razvoja kariere (ne le po vertikalni poti ampak tudi horizontalni kot možnost prehajanja med različnimi delovnimi mesti, kar lahko prinaša večje zadovoljstvo in boljšo kakovost dela),
  · izboljšanju materialnega in socialnega položaja (glede na vrsto delovnega mesta, na kakovost dela in delovne razmere pa tudi glede na neformalno vrednotenje novega znanja v delovni organizaciji ipd.)
  · k večji osebni rasti ter boljšemu razumevanju in obvladovanju vsakodnevnih aktivnosti in večjemu vključevanju v družbeno dogajanje.
  Vsi našteti vidiki posledično prispevajo k večji produktivnosti dela, ekonomski rasti in tudi k rasti človeškega kapitala regije.

  Več informacij:
  Tanja Loparec
  T: 07 39 34 735
  E: svetovanje.grm@gmail.com

  Projekt se izvaja do 31.3.2022 v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostne osi: 10. Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost; prednostne naložbe: 10. 1. Krepitev enake dostopnosti vseživljenjskega učenja za vse starostne skupine v formalnem, neformalnem in priložnostnem okolju, izpopolnjevanje znanj, spretnosti in kompetenc delovne sile ter spodbujanje prožnih možnosti učenja, vključno prek poklicnega usmerjanja in validiranja pridobljenih kompetenc; specifičnega cilja: 10. 1. 2. Izboljšanje kompetenc zaposlenih za zmanjšanje neskladij med usposobljenostjo in potrebami trga dela.
   

  Financerji

   

   

  Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport

  Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko

  Evropski strukturni in investicijski skladi